فردا

فردا

از پیش نوشته شده نیست بلکه مانند کاغذی سپید است که خود بر روی آن می نویسیم آنهم با

گزینش های خویش

گزینش هایی که بهتر است بر پایه ی اندیشه های نیک باشند که دستمایه خود را دارند

خرد نیک را

راهنمای ما نیز هستند

امشاسپندان و گامه های رسایی

 

سرنوشت ما دست خودمان است

آن را نیک بسازیم

در رویه فیس بوک نوشتارهایی دارم که می تواند به آگاهی هایتان بیفزاید. در آنجا می توان در پیوندی یکراست هم بود. می کوشم تا به پرسشهایتان در نخستین زمان شدنی پاسخ گویم

از راه ای میل هم که مانند همیشه می توانید هم پرسش هایتان را در میان بگذارید و هم دیدگاه هایتان را. هر چند پیمان نمی توانم بدهم که در دم پاسخ گویم پن (اما، لیک) در نخستین زمان شدنی چنین خواهم کرد

در این تارنما می توانید بخش هایی دیگر از آگاهی های گوناگون را دریافت دارید

Copyright @ MOBED KAMRAN JAMSHIDI