دیروز

دیروز

آگاهی از تاریخ و گذشته یاریمان می کند تا هم ریشه های خود را بشناسیم و هم با ایستادن بر آن ریشه ها و بن ها بنیاد امروز و فردایمان را پی ریخته, سامان آن را شکل دهیم و ساختمانی نیرومند و مانا بر آن استوار کنیم. گذشته را نمی توان از اکنون و آینده جدا کرد زیرا که زمان یک پدیده ی به هم پیوسته است و هر آنچه در یک زمان روی می دهد هنایش و نشان خود را بر همه ی آنچه پس از آن می آید خواهد گذاشت. به گفته دانشمند و سخنور نامدارمان رودکی بزرگ :

آنکه ناموخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

اینها را گفتم و همه هم درست هستند، پن، سوی دیگر داستان آن است که گذشته را راست و درست بشناسیم و بدانیم و بمانند بسیاری دیگر از نگر آنچه که برای امروز و فردایمان آرزو داریم آن را به خواست خود نبینیم و نیاراییم، بلکه خرد فرمان می دهد که راستی ها را ببینیم و دریابیم تا با کندوکاو در آنها راه و روش درست تر را برگزینیم و بر پایه آنها بکوشیم و بسازیم

 

 

پر روشن است که برای من و این تارنما شدنی نیست که همه ی تاریخ را در آن گرد آورد! بلکه این با خود شما خواننده و پژوهشگر گرامی است که از برای آگاهی و شناخت، پژوهش خود را از راه های گوناگون پی بگیرید و در اندیشه خویش نگاره ای از آنچه گذشته است ببینی من آنچه در دست و توان دارم بگونه ی نوشتارهایی به پیوست در دسترس می گذارم تا در این راه یاری رسان باشن در بخش پیوندها شما را در پیوند با دیگر سرچشمه های باشنده در روی شبکه جهانی خواهم گذاشت

در رویه فیس بوک نوشتارهایی دارم که می تواند به آگاهی هایتان بیفزاید. در آنجا می توان در پیوندی یکراست هم بود. می کوشم تا به پرسشهایتان در نخستین زمان شدنی پاسخ گویم

از راه ای میل هم که مانند همیشه می توانید هم پرسش هایتان را در میان بگذارید و هم دیدگاه هایتان را. هر چند پیمان نمی توانم بدهم که در دم پاسخ گویم پن (اما، لیک) در نخستین زمان شدنی چنین خواهم کرد

در این تارنما می توانید بخش هایی دیگر از آگاهی های گوناگون را دریافت دارید

Copyright @ MOBED KAMRAN JAMSHIDI