دیداری

آموزش های بنیادین

شادی ـ روان

دین و باور خود را آزادانه برگزینیم

باور چیست

گفتگو با تلویزیون زرتشت / تلویزیون پارس

نوروز ـ چهارشنبه سوری

آموزش سدره پوشی

چرا نیک آیینی

دین چیست

همازوری ، آموزش، نوزرتشتیان

امشاسپندان

در رویه فیس بوک نوشتارهایی دارم که می تواند به آگاهی هایتان بیفزاید. در آنجا می توان در پیوندی یکراست هم بود. می کوشم تا به پرسشهایتان در نخستین زمان شدنی پاسخ گویم

از راه ای میل هم که مانند همیشه می توانید هم پرسش هایتان را در میان بگذارید و هم دیدگاه هایتان را. هر چند پیمان نمی توانم بدهم که در دم پاسخ گویم پن (اما، لیک) در نخستین زمان شدنی چنین خواهم کرد

در این تارنما می توانید بخش هایی دیگر از آگاهی های گوناگون را دریافت دارید

Copyright @ MOBED KAMRAN JAMSHIDI