آگاهی های شایسته

آگاهی های شایسته

در این بخش می کوشم تا جای شدنی از بنمایه ها و دیگر دانستنی های شایسته و گاه بایسته ی دانستن برایتان بگویم. بنمایه ها همانا بنیادهای دین بهی و نیک آیینی، آنگونه که من می بینم و می باورم می باشند. دانستنی ها دیگر نیز از چگونگی زرتشتی بودن یا شدن گرفته تا دیگر ترادادها و آیین ها و جشن ها و بسیاری گفتنی ها، شنیدنی ها و دیدنی ها می باشد که می کوشم همواره به روزشان کنم

همانگونه هم که گفته شد چون اینکار را دیگر همکوشان کرده اند دوباره کاری نکرده و شما را به دیگر سرچشمه ها رهنمون می شوم.

بنیادها و جهان بینی

پیشگفتار

آنچه که در اینجا می آید تلاشی است تا به شیوه های گوناگون نشان داده شود دین بهی چگونه به جهان می نگرد و آن را می شناسد یا به زبان دیگر باور آن بر چه سامانی استوار است. پایه و مایه ی این برداشت ها البته سخنان و آموزش های نخستین بنیان گزار و آموزگار این بینش در تاریخ ایران و جهان، همانا اشو زرتشت و گاتاها یا گاهان اوست

می توان گفت که کهن ترین شکل سامان بندی آن همان است که با برنام هایی مانند هفت گامه ی رسایی یا هفت امشاسپندان نامور است که به زبان گاهانی/اوستایی چنین نامهایی دارند

Spenta mainyu

سپنتا مینو

سپند مینو

Asha Vahishta

اشا وهیشتا

اردیبهشت

Vohu Mana

وهو من

بهمن

Khshathra Vairya

خشتر وئیری

شهریور

Spenta Armaiti

سپنتا آرمیتی

سپند ارمیتی

Haurvatata

هئوروتات

خرداد

Ameretata

امرتات

امرداد

پیش از اینکه بخواهم برای باز کردن و نشان دادن درونمایه این گامه ها و یا بنمایه ها از راه های گوناگون بروم می توان به سادگی گفت که این روند رسایی سرشتی ترین یا طبیعی ترین روند و فرآیندی است که برای هر هستی داری هست زیرا که از ریشه و دانه و تخم نخستین آغاز می شود،بنا بر همان روند سرشتی اهوراداده می بالد و فرا می رود، با کوشش و کنش راست و درست به بار می نشیند و با رسایی یافتن خود به بار و بر و تخمه ای دیگر رسیده و آن را می افشاند تا هستی و زندگی دیگری آغاز گشته و از سر گرفته شود. هر رستنده و رونده و جنبنده ای همین راه را می رود. برای مرتو (انسان) که دارای خرد مزدا داده است، اندیشمند شده و فراتر از پیش رو را می تواند ببیند و وجدان و اخلاق را نیز در زندگی تکی و گروهی ارزش گذاشته است این روند دیسه ای دیگرگونه به خود می گیرد و ارزش های دیگری نیز به میان می آید. هر دستگاه و سامان باوری و ارزشی نیز ویمندی های (تعریف) خود را بر آنها می گذارد. جهان بینی بهدینی نیز دیدگاه خود را دارد که باید بگویم نزدیک ترین و همسازترین با همان سرشت و گوهر هستی و آفرینش است

اندیشمندان بهدین نیز هر کدام با واژها و فرازبندی های گوناگون همه به یک سو اشاره دارند وکمابیش یک چیز را می گویند و آناین است که بنا بر این روند مرتو و مردم بهدینه بنا بر سرشت نیک خویش و با بکار بردن خرد راه راست و درست را بر می گزینند، با کوشش و توان در آن راه می سازند و می آبادانند تا آرامشی گسترنده و فراگیر را برای خود و همبودگاه بیافرینند، آرامشی که در آن همه برای بهتر شدن و بودن می بالند و می سرایند و شادمانانه به پیش می روند تا بدی و دروغ که همانا کمبود و نبود راستی و درستی است کمرنگ تر و کمرنگ تر شده و به پایان رسد. و این همانا آماج و آرمان دین بهی است

اینها که گفته آمد در اندیشه تان باشد تا در واژه ها و نوشتارهایی که زین پس می آید گم نشده و با دانستن بن جستار (اصل مطلب) نگاهی ویژه کارانه تر نیز بیابید که در آنها واژگانی فرهنگی/دینی نیز بکار برده می شون

اما پیش از هر چیز باید که کمی بیشتر از بنیانگزار، پیام آور و بینشور بزرگ اشو زرتشت گفت هر چند که خوشبختانه از او گفته ها شده است، می شود و خواهد شد.

 

براستی اشو زرتشت که بود؟ پیام بر، پیام آور، فیلسوف، اندیشمند، .... باید گفت که او همه ی اینها بود و همه را با هم داشت زیرا که او یک بینشور بود، می دید، ژرف می دید، هم با چشم درون و هم با چشم برون زیرا که هماهنگی هر دو اینهاست که راستی ها را می نمایاند و درون چیزها را هم می بیند و نه تنها بیرون آنها را. او دید و دریافت و دانست که هستی هستنده (اهورا) از هستی خود می آفریند، می پیدایاند، می گرداند، می چرخاند و می پیمایاند و در اینکار خردی نهفته است، سامانی دارد، قانومندی دارد که آن راست و درست است و هر چه آن را بر هم زند کژی و دروغ است. هر کس هم که بخواهد پیرو او باشد باید که مانند او بتواند ببیند و برای بینش یافتن هم دانش نیاز است و هم پرورش

در نوشتار زیر ، که آن را همکیش شایسته ای بر خامه کشیده است ، به نیکی و گویایی از همه ی اینها گفته شده است، از دین، اهورامزدا، اشوزرتشت، گاتاها و و و

از بنیاد فرهنگ ایران هم از همینجا سپاسگزاری می کنم

قانون ۱ـ۲ـ۳ـ۴

سه نیک ها و پیامد آنها

شاهنامه هم بخوانیم و بدانیم

این نوشتار بنمایه ها را به گونه ای دیگر بررسی می کند

در این نگاره می توانید به گونه ای نگارین همین گامه های رسایی را ببینید

و سرانجام به زبانی کمی ویژه تر

در رویه فیس بوک نوشتارهایی دارم که می تواند به آگاهی هایتان بیفزاید. در آنجا می توان در پیوندی یکراست هم بود. می کوشم تا به پرسشهایتان در نخستین زمان شدنی پاسخ گویم

از راه ای میل هم که مانند همیشه می توانید هم پرسش هایتان را در میان بگذارید و هم دیدگاه هایتان را. هر چند پیمان نمی توانم بدهم که در دم پاسخ گویم پن (اما، لیک) در نخستین زمان شدنی چنین خواهم کرد

در این تارنما می توانید بخش هایی دیگر از آگاهی های گوناگون را دریافت دارید

Copyright @ MOBED KAMRAN JAMSHIDI